یکی از روش‌های معامله، بر اساس وزن محصول است. در این حالت، در یک گروه محصول به طور مثال تیرآهن محصولی گران‌ تر است که وزن بیش‌تری دارد. البته گران‌تر بودن محصول سنگین، در شرایطی است که از نظر کیفیت و آلیاژ به کار رفته، یکسان باشند. علت این امر، این است که برای تولید و ساخت محصولات سنگین تر، باید از مواد اولیه به مقدار بیش‌تری استفاده شود. در شرایط برابر و برای ابعاد یکسان تیرآهن، قیمت تیرآهن هاش سنگین از نوع سبک بیش‌تر باشد.